ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνει η εταιρεία μας και αφορούν το κτηματολόγιο είναι:

 •  Σύνταξη τοπογρ. διαγράμματος χωρικών μεταβολών για διόρθωση ορίων γεωτεμαχίων

 •  Μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος

 •  Σύνταξη τοπογρ. διαγράμματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές

 •  Διεκπεραίωση αιτήσεων, δήλωση ακινήτου και ενστάσεων

 •  Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων στις εγγραφές του Εθν. Κτηματολογίου.

 

Οι μελέτες κτηματολογίου που αναλαμβάνουμε για λογαριασμό των ιδιωτών είναι οι εξής: 

 •  Κτηματολογικοί πίνακες

 •  Συλλογή και επεξεργασία δηλώσεων ιδιοκτησίας

 •  Παραγωγή υποβάθρων με επίγειες και φωτογραμμετρικές μεθόδους

 •  Συμπλήρωση και ενημέρωση υπαρχόντων κτηματολογικών διαγραμμάτων