ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Η τεχνική επίβλεψη του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση και παρακολούθηση εκτέλεσης αναλυτικού προγράμματος και χρονοδιαγράμματος ενός έργου. Ο σκοπός της παρακολούθησης είναι η εξασφάλιση της ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου μέσα στα ποιοτικά, χρονικά και οικονομικά πλαίσια που έχει θέσει ο ιδιοκτήτης του.  

Η τεχνική επίβλεψη της κατασκευής καθορίζεται και περιγράφεται ουσιαστικά από την μελέτη και το βαθμό λεπτομέρειας,  που η τελευταία έχει εκπονηθεί. Περιλαμβάνει τον ποιοτικό έλεγχο και την διαχείριση της κατασκευής του έργου, με μεθοδικές αξιολογήσεις και αναθέσεις εργολάβων και υπεργολάβων και των σχετικών προσφορών και αξιολογήσεις των οικονομικών και ποιοτικών προσφορών των προμηθευτών, επιλογές αυτών κλπ.  Στόχος της λεπτομερούς επίβλεψης της κατασκευής είναι να επιτευχθεί η καλύτερη απόδοση των δυνατοτήτων του έργου και των απόψεων του ιδιοκτήτη και του αρχιτέκτονα δημιουργού του. 

Η οικονομική παρακολούθηση του έργου περιλαμβάνει τον έλεγχο του προϋπολογισμού κατασκευής του έργου, προς αποφυγή υπερβάσεων από καθυστερήσεις, λανθασμένες επιλογές ή κρυμμένα κόστη.  

Οι εμπλεκόμενες ειδικότητες μηχανικών είναι πολλές και υπαγορεύονται από το είδος και το μέγεθος του έργου. Η εταιρεία Papamanolis Development διαθέτει συνεργάτες που εκπροσωπούν όλες τις απαραίτητες ειδικότητες μηχανικών ακόμη και τις πλέον εξειδικευμένες. Οι μηχανικοί της εταιρείας είναι όλοι επιλεγμένοι για τις ικανότητές τους, την ανάλογη θεωρητική και πρακτική γνώση και εμπειρία.

Η Papamanolis Development θεωρεί την τεχνική επίβλεψη ως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της κατασκευαστικής διαδικασίας. Η πρόληψη τεχνικών αστοχιών, οι κρίσιμες διορθώσεις κατά την διάρκεια της εκτέλεσης και ο σωστός συντονισμός των εργασιών είναι τα δομικά στοιχεία της επιτυχημένης οικοδομής. Η υπεύθυνη, σχολαστική, μεθοδική και ορθή επίβλεψη δεν αποτελεί υποχρέωση έναντι του εντολέα αλλά και υποχρέωση και προς την ίδια την εταιρεία μας.

Ενδεικτικά ο επιβλέπων μηχανικός μας έχει τις εξής υποχρεώσεις :

 - Κατ' αρχήν εξετάζει ποιές διαδικασίες και διατάξεις διέπουν την εκτέλεση του έργου.   

 - Εξετάζει λεπτομερώς τη μελέτη του έργου για να κατανοήσει το τεχνικό αντικείμενο και να επισημάνει κατασκευαστικές δυσκολίες και ιδιαιτερότητες του έργου.

 - Καταγράφει και συμφωνεί το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

- Έχει την υποχρέωση να καταγράφει την καθημερινή κίνηση του έργου στο ημερολόγιο του έργου, όπου φαίνονται οι εντολές, παρατηρήσεις, προβλήματα, λύσεις που επιλέγονται και κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο που αφορά στην πορεία του έργου.