ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η εταρεία μελετών και κατασκευών Papamanolis Development αναλαμβάνει την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), η οποία είναι υποχρεωτική για τις εξής περιπτώσεις: 

 ·  αγορά-πώληση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα) άνω των πενήντα (50) τ.μ. (σε ισχύ από 9/1/2011)

 ·  νέα μίσθωση ενιαίου κτιρίου άνω των πενήντα (50) τ.μ. (σε ισχύ από 9/1/2011)

 ·  νέα μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα) άνω των πενήντα (50) τ.μ. ή επαγγελματική στέγη  (σε ισχύ από 9/1/2012)

 

1.  Τι είναι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλον φορέα που αυτό ορίζει, το οποίο εκδίδεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή Κτιρίων και αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. κτιρίων:

Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.

Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.

Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο.

Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ.

Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναφέρονται, κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες, κάθε φορά, επεμβάσεις.

2.  Ποια είναι η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης;

Το Π.Ε.Α. ισχύει για δέκα χρόνια , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο. 

3.  Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης ΠΕΑ?

Για την έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του ακινήτου ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 

Επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και του αναθέτει την Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση του ΠΕΑ.

Ο επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου ως κατασκευασθέντος, σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.α.). 

Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους.

Ο επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α.
Με την έκδοση του Π.Ε.Α. ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφο του Π.Ε.Α. στον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

4.  Στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983) 

Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα

Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *

Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
(εάν έχει γίνει δήλωση)
Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό) 

Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (τελευταίας τριετίας) (προαιρετικό) 

Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)
(προαιρετικό)

Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα το Τοπογραφικό Διάγραμμα ή/και Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων η εταιρεία Papamanolis Development αναλαμβάνει την αποτύπωση του ακινήτου με μικρή οικονομική επιβάρυνση του πελάτη.

Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983) 

Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα *

Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *

Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
(εάν έχει γίνει δήλωση)
Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας

Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων
(εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)

Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό) 

Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό) 

Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (τελευταίας τριετίας) (προαιρετικό) 

Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)
(προαιρετικό)

Σε περίπτωση που δεν μπορούν να βρεθούν το Τοπογραφικό Διάγραμμα ή/και Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων η εταιρεία Papamanolis Development αναλαμβάνει την αποτύπωση του ακινήτου με μικρή οικονομική επιβάρυνση του πελάτη.

Μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του ΠΕΑ πρέπει να καταγραφούν τα ακόλουθα στοιχεία: 

Βασικά Στοιχεία Ακινήτου

Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.

Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)

Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου

Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής

Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)

Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ)

Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Στοιχεία Ιδιοκτητών

Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ. 

Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών

Δ.Ο.Υ.

Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ. 

5.  Ποιο είναι το κόστος έκδοσης πιστοποιητικού;

Ο υπολογισμός κόστους γίνεται με βάση τις ελάχιστες νόμιμες αμοιβές: 

Διαμέρισμα: 2 €/τ.μ. (ελάχιστο 150 €) 

Ολόκληρο κτίριο (π.χ πολυκατοικία): 1 €/τ.μ. (ελάχιστο 200 €) 

Μονοκατοικία: 1.5 €/τ.μ. (ελάχιστο 200 €) 

Κατάστημα (έως 1000 τ.μ): 2.5 €/τ.μ. (ελάχιστο 300 €) - 1.5 €/τ.μ. (τα τ.μ. άνω των 1000)